مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BS

British Standards

موسسه استانداردهای بریتانیا
BS
ارسال نظر

ارسال نظر