مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSI

British Standards Institute

موسسه استانداردهای انگلیس
BSI
ارسال نظر

ارسال نظر