مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDA

International Development Association

انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توسعه بین‌الملل به کشورهایی که دارای تراز پرداختهای مطلوبی هستند وام‌های بلند مدت می‌دهد باز پرداحت بعضی از وامهای این موسسه به پنجاه سال هم می‌رسد.
IDA
ارسال نظر

ارسال نظر