مخفف کلمه FEMID


( Front End Module Include Duplexer ) نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار سوئیچ آنتن رو انجام میدهد و مابین مسیرهای فرستنده و گیرنده سیگنال قرار دارد.
FEMID

بازگشت به صفحه قبل