مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود درسال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد.

آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده‌است. آنکتاد از ابتدای تاسیس فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی بوده‌است. انکتاد درتصمیمات خود درعرصه تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را علاوه برحاکمیت سیاسی لحاظ نمود و اصل برابری، همکاری بین‌المللی مبتنی برانصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال توسعه را مورد تاکید قرارداده‌است.

آنکتاد در پی آزادی تجارت بین‌المللی درچارچوب حمایت از کشورهای توسعه نیافته جهان، کاهش میزان ضررها و مساعدت برای توسعه اقتصادی آنها و غیره می‌باشد. به عبارت دیگر آنکتاد اتخاذ رفتار مساعد را ترجیحا به نفع کشورهای توسعه نیافته جهت سوق دادن این گونه کشورها به سطحی متوازن و متعامل با کشورهای توسعه یافته، به عنوان یک قاعده و اصل می‌داند. لذا قالب فرمول رفتار مساعد، درموارد لزوم آزادی تجارت بین‌المللی را نپذیرفته‌است، لکن درموارد مقتضی درراستای منافع کشورهای درحال توسعه، آزادی تجارت بین‌المللی مورد قبول واقع شده‌است. آنکتاد محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و توسعه و مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته‌است.

آنکتاد ازطریق جستجو و تجزیه و تحلیل رویه‌ها و جمع آوری اطلاعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت بین دولت‌ها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچه سازی عوامل توسعه‌است. آنکتاد با سازمان‌های دیگر برای رفع نیازهای کشورهای درحال توسعه همکاری دارد. دبیرخانه آنکتاد درانجام وظایفش همراه با دولت‌های عضو و درتعامل با سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و کمیته‌های منطقه‌ای همانند موسسات دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و غیره کار می‌کند. آنکتاد درراستای تسهیل فرآیند توسعه در کشورهای درحال توسعه فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌است که یکی از آنها توجه به موضوع کارایی تجاری است. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط آنکتاد درجهت افزایش کارایی تجاری کشورهای درحال توسعه برنامه نقطه تجاری است.

دربرنامه سال ۱۹۹۹، اهداف آنکتاد توسط اعضا برای کمک به راه اندازی و هماهنگ کردن نقاط تجاری درسراسر دنیا مجددا مورد بررسی قرارگرفت. دراکتبر ۱۹۹۹ اعضای آنکتاد استراتژی جدیدی با دو جهت گیری اصلی برای فعالیت‌های انکتاد با توجه به برنامه‌های نقاط تجاری ارائه نمودند:

۱. توسعه دامنه وکیفیت خدمات فراهم شده بوسیله شبکه نقاط تجاری جهانGTPNet:Global Trade Point Network

۲. توانمندسازی نقاط تجاری با نظر به بهبود پایداری نقاط تجاری و کاهش وابستگی آنها به منابع آنکتاد.
UNCTAD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود