مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHEA

Dehydroepiandrosterone

آندروستن دایون در بیضه و تخمدان نیز تولید میشود و به تستوسترون متابولیزه میشود.
DHEA
ارسال نظر

ارسال نظر