مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...