مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBJ

Object

در علم کامپیوتر، شیء مکانی در حافظه است که دارای مقدار است و احتمال فرستادن توسط یک شناسه را دارد. یک شیء می‌تواند یک متغیر، یک ساختمان داده یا یک تابع باشد. در نمونه برنامه‌نویسی شیء گرا بر پایه کلاس، «شی» به یک مثال ویژه‌ای از کلاس اشاره می‌شود که می‌تواند ترکیبی از متغیرها، توابع و ساختمان‌های داده باشد. در رابط‌های مدیریتی پایگاه داده یک شی می‌تواند یک جدول، ستون یا یک رابط بین موجودیت داده و پایگاه داده باشد (مانند مربوط بودن سن یک شخص به یک شخص خاص دیگر)
OBJ
ارسال نظر

ارسال نظر