مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FRAM

مخفف عبارت FRAM

Ferroelectric Random-Access Memory
اف‌رم FRAM نوع خاصی از حافظه های دایمی...
MPAA

مخفف عبارت MPAA

Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلاصه...
CAD

مخفف عبارت CAD

Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...
CSV

مخفف عبارت CSV

Comma Separated Variable
مقادیر جداشده با کاما یا سی‌اِس‌وی...
VDS

مخفف عبارت VDS

Virtual Dedicated Servers
VDS به معنای سرور اختصاصی می باشد. سرور...