مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JVM

Java Virtual Machine

JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده در جاوا بر روی هر رایانه / دستگاهی که دارای ماشین مجازی جاوا است ، اجرا شود.
JVM
ارسال نظر

ارسال نظر