مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOD

Explosive Ordnance Disposal

از بین بردن اشیای مشکوک و مواد منفجره
EOD
ارسال نظر

ارسال نظر