مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FMCG

Fast Moving Consumer Goods

محصول‌های سوپرمارکتی تند مصرف
FMCG
ارسال نظر

ارسال نظر