مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOU

Memorandum Of Understanding

توافق نامه و تفاهم نامه
MOU
ارسال نظر

ارسال نظر