مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PET

Positron Emission Tomography

مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزیترون که به اختصار PET نامیده می‌شود، روشی نوین است که در علوم تشخیصی در فیزیک پزشکی بویژه پزشکی هسته‌ای کاربرد تحقیقاتی و روزمرهٔ فراوانی دارد.
PET
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود