مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACW

Air Control Wing

بال کنترل هوا
ACW
ارسال نظر

ارسال نظر