مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TAN

Tangent

تانژانت (به فرانسوی: Tangente) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است.

نمودار تابع تانژانت به شکل زیر است. این تابع:
- پیوسته نیست.
- متناوب است (با دوره تناوب pi ).
- دارای بی‌نهایت مجانب عمودی است.

در نمودارهایی که شکل یک تابع را نشان می‌دهد، شیب نمودار(یا خط مماس بر نمودار) در هر نقطه برابر است با تانژانت زاویه‌ای که خط مماس بر آن نقطه از منحنی، با جهتِ مثبت محور افقی(محور xها) می‌سازد.
TAN
ارسال نظر

ارسال نظر