مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ZAB

Zukunfts Agentur Brandenburg

دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB) مرجع مرکزی برای ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی در آلمان است. این مدارک شامل گواهینامه های تحصیلی، مدارک تحصیلی و مدارک آکادمیک می شود. ZAB خدماتی را برای موسسات آموزشی آلمان، مقامات دولتی آلمان و افراد فراهم می کند. هر ساله به بیش از 80000 تقاضا، توسط ZAB پاسخ داده می شود.

در ZAB بسته به اهداف خاص هر مدرک، افراد حرفه ای مختلفی مسئول تشخیص و تایید مدارک خارجی هستند. ارگان ها و مسئولین مختلفی ممکن است از ZAB درخواست ارزیابی تخصصی در مورد برای اطلاعات عمومی در باره یک کشور و سیستم آموزشی آن، نمایند. این اطلاعات در مورد سیستم های آموزشی خارجی از طریق پایگاه اطلاعاتی “anabin” نیز قابل دسترسی است.

ZAB بنا به درخواست دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی، اعتبار و گواهی های مقایسه پذیری در مورد شرایط تحصیلات عالی خارجی را صادر می کند. این گواهی به کارفرمایان در آلمان و آژانس های کاریابی در آلمان کمک می کند تا ارزشیابی مدارک تحصیلی عالی در خارج از کشور آلمان برایشان تسهیل گردد. به ویژه مهاجرانی که مایل به کار در آلمان هستند از این سرویس بهره مند می شوند، چرا که غیر از این، هیچ مرجع با صلاحیت دیگری جهت ارزیابی و شناخت مسئولانه مدارک تحصیلی در آلمان وجود ندارد.
ZAB
ارسال نظر

ارسال نظر