مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گنه

گناه

مفهوم باستانی اصطلاح گناه غیر از آن معنانی رایج است؛ به عبارتی مفاهیم گند و آه زبان فارسی را توأم دارد.
در واقع کسی که ناله و نفرین پشت سر کسی نماید عمل گندی انجام داده که نباید چنین می‌کرد.
گنه
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود