مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERI

Enhanced Roaming Indicator

ویژگی گوشی PRL برای نشان دادن به یک خریدار که آیا روی یک سیستم خانگی ، شبکه پارتنر يا یک شبکه ( رومینگ ) خارجی است . گوشی های با قابلیت ERI زمانی که نرم افزار مناسب و PRL در آنها قرار گیرد با بکارگیری یک علامت با متن روی صفحه نمايش ، وضعیت سیستم خانگی یا رومینگ را نشان می دهند . از آنجایی که بیشتر تلفن ها می توانند توسط یک آیکن ، سیستم خانگی را در برابر سیستم رومینگ نشان دهند . تلفن های ERI نیز به وضوح می توانند وضعیت سومین " شبکه پارتنر " را نشان دهند که ممکن است دربردارنده برنامه زمان بندی شده متفاوتی باشد.
ERI
ارسال نظر

ارسال نظر