مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOTA

Firmware Over the Air

FOTA توانایی برای ارتقاء نرم افزار یا سخت افزار یک تلفن روی شبکه را دارد.
معمولاً چنین ارتقایی ايراد یا اشکال فنی را رفع می کند ، اگر چه می توانند در برخی موارد نیز کارایی جدید اضافه کنند. تلفن واپراتور باید بطور خاص از FOTA پشتیبانی کرده و از یک نوع آن نیز پشتیبانی کنند. در برخی موارد ممکن است ارتقاء بطور اتوماتیک به تلفن کشیده شود در حالی که در سایر موارد ممکن است کار بر حق انتخاب دریافت ارتقا را داشته باشد. FOTA نیاز برای بردن تلفن به محل ذخیره یا فرستادن آن به مرکز سرویس برای ارتقا را از بین می برد . کاربر با آن راحت بوده و برای اپراتورنیز هزینه را کاهش می دهد . گاهی اوقات به FOTA بصورت OTA اشاره می شود.
FOTA
ارسال نظر

ارسال نظر