مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDN

Fixed Dialing Number

ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود تا فقط بتواند اعداد خاص یا شماره های با پیش شماره خاص را شماره گیری کند . یک کد PIN ( رمز عددی ) از لیست شماره های مجاز حفاظت می کند تا توسط شخصی که رمز PIN را نمی داند تغییر داده نشود.
FDN
ارسال نظر

ارسال نظر