مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EGSM

Extended Global System for Mobile Communications

یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در اروپا برای فراهم نمودن ظرفیت افزوده شبکه برای شبکه های GSM ۹۰۰ بکار می رود . طیف ۸۸۰-۸۹۰مگاهرتز EGSM است که با 925-935 مگاهرتز جفت می باشد و درست زیر باند اولیه 900 GSM قرار دارد . تلفن هایی که مجهز به EGSM یا 900 EGSM می باشند از باند اولیه GSM ۹۰۰ و باند گسترده پشتیبانی می کنند تلفن های قدیمی تر با GSM ۹۰۰ ممکن است EGSM را پشتیبانی نکنند . اکثر تلفن های جدیدتر با GSM۹۰۰ از EGSM پشتیبانی می کنند . بدین صورت مطرح نشده است زیرا تصور براین است که تلفن های جدیدتر از آن پشتیبانی می کنند.
EGSM
ارسال نظر

ارسال نظر