مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PERT

Program Evaluation and Review Technique

فن ارزیابی و بررسی برنامه.
یک روش مدیریت کنترل پروژه‌های بزرگ و درازمدت که مستلزم تجزیه و تحلیل اندازه‌های زمانی مورد نیاز برای هر مرحله از یک فرآیند و روابط هر مرحله نسبت به فعالیت‌های مراحل بعدی می‌باشد.
PERT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود