مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HIS

Hospital Information System

سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) به معنای پیاده‌سازی سیستم یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری می‌باشد. پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی واستراتژیک است، وظیفه HIS این است که از کامپیوتر و وسایل ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، .هدف از HIS استقرار یک سیستم پردازش، بازیابی وارتباط دادن مراقبت بیمار واطلاعات اداری برای تمامی فعالیت‌های مربوط به بیمارستان استفاده نماییم. در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی، داده هاباید به صورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز، در محل و در زمانی که داده‌ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد، قرارداده شوند. به طور کلی موارد زیر اهداف چنین سیستمی هستند :
1.استفاده موثرتراز منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند
2.بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
3.پشتیبانی از تحقیق
4.پشتیبانی از آموزش

گسترش این سیستم در دهه ۹۰ در جوامع مختلف از جمله ایران اهمیت و جایگاه آن را بیشتر روشن می‌نماید .پیاده سازی این سیستم در بیمارستان‌های مناطق مختلف کشور بیانگر فراهم شدن زیرساخت فرهنگی، تکنولوژی مناسب جهت ایجاد و تکمیل سیستم‌های بهداشتی مطابق بااستانداردهای جهانی می‌باشد. در سال‌های اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی HIS صورت جدیدتری به خود گرفته که نه تنها از مقوله مدیریتی بلکه از مقوله بالینی مورد توجه بسیار قرار گرفته‌است .وجود تجهیزات مجهز به امکانات کامپیوتری کلینیکی و همچنین نر م افزارهای طراحی شده همانند مخصوص بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی و استفاده جوامع پیشرفته پزشکی از این گونه نرم افزارها و استفاده از آن در ارتباطات بین المللی و لزوم حفظ محرمانگی و خصوصی سازی، در حیطه HIS موجب شده که این مجموعه پیچیده اطلاعات و فن آوری به سمت معماری اطلاعات یکپارچه پیش رود.
HIS
ارسال نظر

ارسال نظر