مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B

Byte

بایت یکی از یکاهای اساسی سنجش مقدار داده‌ها در رایانه و به معنی هشت بیت متوالی است. همچنین در بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی، یک نوع داده (Data Type) صحیحی با این نام وجود دارد.

یک بایت معادل یک نویسه است و در پردازنده‌های ۸ بیتی برابر با طول ثبات‌ها، تعداد بیت‌های قابل محاسبه در واحد محاسبه و منطق پردازنده، تعداد خطوط مسیر داده (Data Bus) یا تعداد خطوط مسیر آدرس (Address Bus) است.
B
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود