مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BUS

Bank of the United States

بانک مرکزی ایالات متحده
BUS
ارسال نظر

ارسال نظر