مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DATA

Debt, AIDS, Trade in Africa

سازمان بدهی، ایدز و تجارت در آفریقا
DATA
ارسال نظر

ارسال نظر