مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDLC

Software Development Life Cycle

چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه حیات توسعه نرم افزار برای استفاده در سیستم های مهندسی و مهندسی نرم افزار فرآیند تدوین یا تجدید نظر در سیستم ها و مدل ها و روش ها برای توسعه این سیستم ها برای آنها است. اصطلاح معمولا به کامپیوتر یا سیستم های اطلاعات اشاره دارد.

مفهوم نرم افزار SDLC فنی برای پشتیبانی از روش های توسعه نرم افزار است. این روش ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی و نظارت بر توسعه سیستم اطلاعات: فرآیند توسعه نرم افزار است.

چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) روند منطقی ، تحلیلگر سیستم ، مورد استفاده برای توسعه سیستم اطلاعاتی ، از جمله الزامات ، اعتبار سنجی ، آموزش و کاربر (بازیگر) ملک می باشد. هر SDLC که کیفیت ملاقات و یا بیش از انتظارات مشتری را به این نتیجه در زمان و هزینه برآورد شده است ، آثار موثر و کارآمد اطلاعات ، در حال حاضر و برنامه ریزی زیرساخت های فنی ، ارتباطی و هزینه های نگهداری و بهبود کم است.
SDLC
ارسال نظر

ارسال نظر