مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف تكاب

كارخانه توليد اسناد بهادار

كارخانه توليد اسناد بهادار كه زير مجموعه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
براي اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه شود:
https://www.cbi.ir/page/5679.aspx
تكاب
ارسال نظر

ارسال نظر