مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IR

Integrated Reporting

گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.
IR
ارسال نظر

ارسال نظر