مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

تكاب

مخفف عبارت تكاب

كارخانه توليد اسناد بهادار
كارخانه توليد اسناد بهادار كه زير...
محب

مخفف عبارت محب

موسسه حمايت از بيماران
موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه...
NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...