مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BDI

Baltic Dry Index

شاخص بالتیک (BDI) نرخ انتقال محموله‌های فله خشک (عمدتاً مواد خام صنعتی) به وسیله کشتی‌های باربری را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، میزان تقاضای ظرفیت حمل و نقل به وسیله کشتی را در مقابل عرضه کشتی‌های باربری محموله‌های خشک اندازه‌گیری می‌کند.
BDI
ارسال نظر

ارسال نظر