مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HU

مخفف عبارت HU

Harvard University
دانشگاه هاروارد (مختصراً HU) یک دانشگاه...
ARO

مخفف عبارت ARO

Arizona Radio Observatory
رصدخانه رادیویی آریزونا یک مرکز نجوم...
IPN

مخفف عبارت IPN

Infectious Pancreatic Necrosis
فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های...
SPECT

مخفف عبارت SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography
برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرافی...
EA

مخفف عبارت EA

Electronic Arts
الکترونیک آرتز یا به طور مختصر ای‌اِی...