مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOM

مخفف عبارت LOM

Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...
POM

مخفف عبارت POM

Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
FTA-ABS

مخفف عبارت FTA-ABS

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت...