مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VC

مخفف عبارت VC

Vital Capacity
ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است...
IC

مخفف عبارت IC

Inspiratory Capacity
ظرفیت دمی یا IC حداکثر حجم هوایی است که...
HELLADS

مخفف عبارت HELLADS

High Energy Liquid Laser Area Defense System
هواپیماهای جنگنده‌ی آمریکایی مجهز به...
DDMA

مخفف عبارت DDMA

Discrete Digital Multipoint Audio
شرکت AMD قابلیتی به نام DDMA را برای...
ICF

مخفف عبارت ICF

Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...