مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DIP

مخفف عبارت DIP

Digital Image Processing
پردازش تصویر رقومی یا پردازش تصویر...
AIC

مخفف عبارت AIC

American Iranian Council
شورای آمریکا-ایران یا به اختصار AIC نام...