مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QG

Quantum Gravity

گرانش کوانتومی (QG)، مبحثی در فیزیک نظری است که قصد آن متحد کردن نظریه نسبیت عام با مکانیک کوانتومی است. از مشهورترین تئوریهای گرانش کوانتومی نظریه ریسمان را می‌توان نام برد.
QG
ارسال نظر

ارسال نظر