مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...