مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...
FIA

مخفف عبارت FIA

Federation Inrenationale de L'Automobile
فدراسیون جهانی اتومبیل رانی...
IFAC

مخفف عبارت IFAC

International Federation Of Automatic Control
فدراسیون بین‌المللی کنترل خودکار. (یک...
IFIP

مخفف عبارت IFIP

International Federation For Information Processing
فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات...
ICCF

مخفف عبارت ICCF

International Correspondence Chess Federation
ICCF به عنوان یک ظاهر جدید ICCA...
AFIPS

مخفف عبارت AFIPS

American Federation Of Information Processing Societies
فدراسیون انجمن‌های پردازش اطلاعات آمریکا...
IAAF

مخفف عبارت IAAF

International Association of Athletics Federations
اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و...