مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICCF

International Correspondence Chess Federation

ICCF به عنوان یک ظاهر جدید ICCA (فدراسیون مکاتبات بین المللی شطرنج) ، در سال 1945 تاسیس شد.
ICCF
ارسال نظر

ارسال نظر