مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IFIP

International Federation For Information Processing

فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات
IFIP
ارسال نظر

ارسال نظر