مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IFAC

International Federation Of Automatic Control

فدراسیون بین‌المللی کنترل خودکار.
(یک سازمان چند ملیّتی مربوط به پیشبرد دانش و فن کنترل)
IFAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود