مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GX

GOLD

GX اصطلاحی است در بازار طلا
GX
ارسال نظر

ارسال نظر