مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NFT

مخفف عبارت NFT

Non-Fungible Token
رمز غیرقابل معاوضه (ان‌اف‌تی) نوع خاصی...