مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RS

Reed Solomon

کدهای Reed–Solomon یا به اختصار (RS) در واقع کدهای غیردودویی هستند که نشانه ورودی از نوع مجموعه ای بزرگتر از 2 هستند. کدهای تصحیح خطا دایره ای توسط ایروینگ اس رید و گوستاو سولومون اختراع شد. آن‌ها یک روش سیستماتیک برای ساختن کدهایی که می‌توانند چندین خطای نشانه تصادفی توصیف کردند. با اضافه کردن t نشانه بررسی به داده، یک کد RS می‌تواند هر ترکیب از t نشانه خطادار را تشخیص دهد، و تا ⌊t/2⌋ نشانه را تصحیح کند. به عنوان یک کد قابل حذف شدن، میتواند تا t نشانه قابل پاک شدن را تصحیح کند، یا به نوعی می توان گفت که می تواند ترکیبی از خطاها و کدهای قابل پاک شدن را تشخیص و تصحیح کند.
RS
ارسال نظر

ارسال نظر