مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPT

Current Procedural Terminology

اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای پزشکی مطرح شده توسط انجمن پزشکی امریکا است و خدمات پزشکی، جراحی و تشخیصی را شرح می دهد
CPT
ارسال نظر

ارسال نظر