مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CPT

Current Procedural Terminology (medical)

Christian Peacemaker Teams (Church of the Brethren)

Curricular Practical Training

Captain

Certified Personal Trainer

Compton

Capcom Pro Tour (gaming)

Carpet

Committee for the Prevention of Torture

Custom Post Type (WordPress)

Clinical Pharmacology & Therapeutics

College Placement Test

Centre de Physique Théorique (French: Center for Theoretical Physics; University of Provence; France)

Cognitive Processing Therapy

Computer Technology

Cape Town, South Africa (Airport Code)

Cone Penetration Test (geotechnical)

Columbia Pictures Television (studio)

Continuous Performance Test (Conners)

Carriage Paid To

Convention for the Prevention of Torture (Council of Europe)

Consumer Project on Technology

Cahier des Prescriptions Techniques (French: Technical Specification Book)

Camden Property Trust

Cold Pressor Test (cardiovascular test)

Common Procedural Terminology (medical)

Cost Per Thousand

Chiral Perturbation Theory

Commission Pastorale de la Terre (French: Pastoral Land Commission; Brazil)

Cleveland Public Theatre (Cleveland, OH)

Comprehensive Physical Therapy (Pennsylvania)

Confederation of Passenger Transport (UK)

Corel Photo-Paint (file extension)

Canadian Poker Tour

Conditional Probability Table

Common Planning Time (education)

Centre for Particle Theory (UK)

Child Protection Team (Florida)

Child Protection Training

Certified Performance Technologist (International Society for Performance Improvement)

Coherent Population Trapping (quantum optical physics)

Calcutta Port Trust (India)

Certified Phlebotomy Technician

Chest Physical Therapy

Clinical Pastoral Training

Central Park Tennis (New York, NY)

Cone Penetrometer Test

Cumulative Prospect Theory (risk decision)

Cost-Per-Transaction (e-commerce)

Comprehensive Performance Test

Comisión Pastoral de la Tierra (Spanish: Pastoral Land Commission; Brazil)

Cockpit Procedures Trainer

Compagnia Pisana Trasporti (Italian: Pisa Transportation Company, Italy)

Certified Professional Trainer

Care Provider Treatment

Career Planning Timeline (various schools)

Centre de Promotion du Textile (French: Textiles Promotion Center; Senegal)

Community Property Trust

Competent Person Training (various companies)

Centre de Production Thermique (French: Thermal Production Center)

Cleft Palate Team (surgery)

Corrugated Polyethylene Tubing

Critical Pitting Temperature (corrosion)

Color Picture Tube

Capacité Pulmonaire Totale (French: Total Lung Capacity)

Charge Parity Time (particle and nuclear physics)

Continuous Professional Training

Paraguayan Workers Confederation (Paraguay)

Control Power Transformer

Common Proficiency Test (entrance exam)

Common Proficiency Test (first stage of Examination in the Chartered Accountancy of India)

Cone Penetrometer Technology

Chunghwa Picture Tube (computer monitor manufacturer)

Central Place Theory (coined by Walter Christaller)

Colored People Time (TV show)

Chest Percussion Therapy

Cardiopulmonary Physical Therapy

Command Pass Through

Core Planning Team

Choroid Plexus Tumor

Compliant-Piled Tower (bottom-founded, free-standing offshore platform structure)

Climate Predictability Tool (climate prediction software)

Communist Party of Tajikistan

Classical Plate Theory (continuum mechanics)

Carnitine Palmityl Transferase Deficiency

Centre Permanent Tertiaire (French: Standing Tertiary Center)

Cellular Paging Teleservice

Close Protection Team (ISAF)

Cost Paid To

Command Post Terminal

Chief Programmer Team

Cumulative Price Threshold

Collarless Polished Tapered (type of hip replacement)

Counterterrorism Pursuit Teams (US DoD)

Composition Placement Test (Canada)

Critical Path Technique

Computer Program Test

Concrete Prism Test

Central Planning Team

Collision Presence Test (ethernet heartbeat)

Children's Peace Theatre (Canada)

Corrugated Plastic Tubing

Consejo Permanente de Trabajadores (Spanish: Permanent Congress of Workers, Nicaragua)

Call Progress Tone Detection

Contractor Provided Training

Correct Procedural Terminology

Cross-Platform Toolset

Custom Procedural Tray

Constant Power Throttling

Core Penetration Test

Cargo Processing Technician (NASA)

Pilot Climate Process and Modeling Teams

Control Position Transducer

Computer Program Tapes (NASA)

Child-Pugh-Turcotte Score (liver disease assessment)

Collaborative Planning Tool

Category-Partition Testing

Client Process Team

Computer Project On Technology

Cost/Performance Trade-Off

Commissioning Plan Tool (GSA)

Command Process Time

Changepond Technologies Private Limited (Chennai, India)

Certified Practicing Trainer

Canara Pinto Travels (India)

Common Pilot Tone

Civilian Pay Target

Crock Pot Thursday

Compound Pharmaceutical Technologies (Daphne, AL)

Comparison Production Test

Cost Product Team

Centro Proyeccion Termica

Channel Product Table

Chicago Pizza Tours (Illinois)

Crisis Planning Team

Corrections Program Therapist

Continuous Polyethylene