مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLT

Platelet

PLT مخفف PLATELET بوده و به تعداد سلول هايي به نام پلاكت در خون اشاره دارد. اين سلول هاي در انعقاد خون نقش دارند. و تعداد آنها مرتبط با بيماريهاي انعقادي خون مي باشد.
PLT
ارسال نظر

ارسال نظر