مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LYM

Lymphocyte

LYM در اصل LYMPHOCYTE است كه از نظر تعداد از گلبولهاي سفيد مهم خون ميباشد و كاهش يا افزايش در ميزان اين سلول خوني هم مرتبط با بيماري هاي غالبا ويروسي است اگرچه با بيماري هاي ديگري نيز مرتبط است.
LYM
ارسال نظر

ارسال نظر