مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MC

MineCraft

مخفف بازی ماینکرفت
MC
ارسال نظر

ارسال نظر